Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Od-Nowa Huta – “Modernismo architettonico del Novecento”

Tavola rotonda 23.09.2021 ore 18:45-20:30

Relatori: Luca Palmarini, Luigi Valerio

Moderatore – Ugo Rufino

Il modernismo architettonico della prima metà del Novecento accelera il processo di rinnovamento delle città europee,dando uno slancio “verso l’alto” in alcuni casi, mentre in altri produce un processo di urbanizzazione con una nuova prospettiva abitativa e progettuale. In Italia, assistiamo alla nascita di nuovi quartieri come l’EUR e alla creazione di nuovi spazi urbani con “impianti architettonici” senz’altro innovativi sul piano della vivibilità e dell’innovazione tecnologica. Si può dire che tale svolta nei processi di urbanizzazione deriva da una nuova FormaStato dei regimi autoritari che sorgono in tutta Europa, come in Italia, in Germania, in Unione Sovietica, quasi a rivaleggiare tra loro per una nuova idea di città e di aggregazione sociale,come nel caso della città di Nowa Huta in Polonia. Su questi temi, Istituto Italiano di Cultura di Cracovia organizza una tavola rotonda che vedrà protagonisti l’architetto Luigi Valerio, il prof. Luca Palmarini, che presenterà il suo libro su Nowa Huta e il direttore dell’ IIC UGO RUFINO.

Modernist architecture in the first half of the Twentieth Century accelerated the process of renovation of European cities, “soaring” in some cases, while creating a process of urbanisation with a new residential and planning perspective in others. In Italy, we saw the establishment of new neighbourhoods such as EUR and the creation of urban patterns with architectural structures absolutely innovative from the point of view of liveability and technological progress. It can be argued that such changes in the process of urbanization derive from a new State-Form of authoritarian states emerging all over Europe, like in Italy, Germany and the Soviet Union, which are somehow competing with each other for a new concept of city and social gathering, like in the case of the city of Nowa Huta in Poland. The Italian Institute of Culture in Krakow is hosting a roundtable led by architect Luigi Valerio, Professor Luca Palmarini, who is presenting his book on Nowa Huta, and the Director of the Italian Institute of Culture Ugo Rufino.

Modernizm w architekturze pierwszej połowy XX wieku przyspiesza proces odnowy miast europejskich, w jednych przypadkach dając impuls ku wędrówce „do góry”, a w innych wywołując proces urbanizacji w nowej perspektywie mieszkalnej i projektowej. We Włoszech jesteśmy świadkami narodzin nowych dzielnic jak EUR i tworzenia nowych przestrzeni miejskich na podstawie założeń architektonicznych bez wątpienia innowacyjnych w dziedzinie jakości życia i innowacji technologicznej. Można powiedzieć, że ten przełom w procesach urbanistycznych pochodzi od nowej FormaStato reżimów autorytarnych, które rodzą się w całej Europie, jak we Włoszech, w Niemczech, w Związku Radzieckim, prawie rywalizując ze sobą w zakresie nowej idei miasta i społecznego skupienia, jak to było w przypadku miasta Nowa Huta w Polsce. Włoski Instytut Kultury w Krakowie organizuje okrągły stół o tej tematyce, w którym udział wezmą architekt Luigi Valerio, autor książki o Nowej Hucie Luca Palmarini i dyrektor Włoskiego Instytutu Ugo Rufino.

  • Organizzato da: IIC Cracovia
  • In collaborazione con: EUNIC