Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Metody i poziomy

Metodologia

Stosowana jest metodologia typu komunikatywnego, której głównymi zasadami są:

centralna pozycja studenta, który ponaje język poprzez pracę w parze, w grupie i przez interpretację konkretnych sytuacji;
nauczyciel ma za zadanie ułatwianie komunikowania się;
przewaga użycia oryginalnych materiałów dydaktycznych o różnych stopniach trudności zadań;
spiralny proces uczenia się;
użycie języka włoskiego najpierw w stopniu przeważającym, później wyłącznie.
Poziomy kursów
Poziomy kursów oferowanych przez Instytut ustalone zostały na podstawie zaobserwowanego zapotrzebowania wśród zainteresowanych, a jednocześnie odpowiadają skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Unii Europejskiej (QCER).

Poziomy A.1.1 A.1.2
Po ukończeniu poziomów A1, po 60 godzinach kursu, student osiąga poziom A1, „poziom podstawowy” wg skali QCER i:
rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych i jest w stanie zadawać pytania i podawać proste informacje, np. gdzie mieszka, kogo zna i jakie rzeczy posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Poziomy A.2.1 A.2.2
Po ukończeniu poziomów A2, po 60 godzinach kursu, student osiąga poziom A2, „poziom samodzielności” wg skali QCER i:
rozumie zdania ii często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (np. informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Poziomy B.1.1 B.1.2
Po ukończeniu poziomów B1, po 60 godzinach kursu, student osiąga poziom B1, „poziom kompetencji” wg skali QCER i:
rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych mu spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itp. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które moga się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są mu znane bądź go interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Poziomy B.2.1 B.2.2
Po ukończeniu poziomów B2, po 60 godzinach kursu, student osiąga poziom B2, „poziom samodzielności” wg skali QCER i:
rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jego specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia którejkolwiek ze stron.. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Po ukończenie całego cyklu student może przygotowywać się do egzaminu na certyfikat kompetencji językowej Uniwersytetu dla Obcokrajowców w Perugii, CELI3.

Poziomy C1.1 C1.2

Po ukończeniu poziomu C1, po 60 godzinach kursu, student osiąga poziom C1, „poziom biegłości” wg skali QCER. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

Po ukończenie całego cyklu student może przygotowywać się do egzaminu na certyfikat kompetencji językowej Uniwersytetu dla Obcokrajowców w Perugii, CELI4.

Poziomy C2.1 C2.2

Po ukończeniu poziomu C2, po 60 godzinach kursu, student osiąga poziom C2, „poziom biegłości” wg skali QCER.Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co słyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Po ukończenie całego cyklu student może przygotowywać się do egzaminu na certyfikat kompetencji językowej Uniwersytetu dla Obcokrajowców w Perugii, CELI5.